so long farewell auf wiedersehen goodbye

Vorige week zaterdag is onze delegatie richting Namibië terug vertrokken. ’s Morgens maakten ze nog hun bagage en daarna konden ze nog genieten van een lekkere maaltijd ten huize Conny. Tijdens hun verblijf hier was dit toch wel een beetje hun tweede thuis. Kort na de middag vertrokken ze richting station van Harelbeke. De jeugdleiders van JRK harelbeke stonden hen al op te wachten. Even wisten we niet wat te zeggen. Afscheid nemen is altijd zwaarder dan iemand verwelkomen. De trein naderde en we zeiden vaarwel aan Setson, Maria, Paulus en Lucas. Een emotioneel moment, wat logisch is aangezien we toch vijf weken intensief verschillende zaken met elkaar hebben meegemaakt. We weten dat we met elkaar blijven communiceren in de toekomst en dat de uitwisseling zeker een leerrijke ervaring is geweest! Met een rugzak vol nieuwe ideeën zwaaiden we onze Namibische vrienden uit. En het mag gezegd worden: We zijn heel trots op de uitwisseling en de samenwerking met JRK Eenhana!

Gedurende de laatste week konden we hier en daar al wat opvangen van de delegatie. Ze zijn veilig en wel terug in Namibië aangekomen. In Windhoek werd een briefing gehouden waar de verschillende aspecten en doelstellingen van de uitwisseling werden geëvalueerd en besproken, waar ze hun ervaring konden delen met het Namibische Rode Kruis, waar ze eventuele toekomstplannen konden bespreken, enz. Deze verslaggeving verliep positief. Daarna gingen ze terug richting Eenhana, en we zijn zeker dat de jeugd en andere inwoners daar nog veel van JRK Eenhana zal horen!

Ook wij houden je hier op de hoogte via onze webblog! Zeker en vast bedankt om tijdens de uitwisseling zelf zo massaal de blog te volgen. Blijf hierop dus zeker af en toe een kijkje nemen! Reacties altijd welkom…

Last Saturday, our delegation left back towards Namibia. In the morning they made luggage and then they could still enjoy a delicious meal at the home Conny. During their stay here it was quite a bit of their second home. Shortly after noon they left to Harelbeke station. The youth leaders of YRC harelbeke were already waiting for them. Even we did not know what to say. Saying goodbye is always heavier than welcome somebody. The train was approaching and we said goodbye to Setson, Maria, Paulus and Lukas. An emotional moment, which makes sense since because we experienced five intensive weeks together. We know that we continue to communicate with each other in the future and that the exchange was definitely a learning experience! With a backpack full of new ideas we waved out our Namibian friends. And it must be said: We are very proud of the exchange and cooperation with YRC Eenhana!

During the last week we heard already some things of the delegation. They arrived safe back in Namibia. In Windhoek, there was a briefing where the different aspects and objectives of the exchange were evaluated and discussed, where they could share their experience with the Namibian Red Cross, where they could discuss possible future plans, etc. This coverage was positive. Then they went back to Eenhana, and we are sure that the youth and other people over there will hear a lot of YRC Eenhana!

Also we will keep you informed through our webblog! We want to thank you to read the blog so massively during the exchange itself. Keep doing it! Comments are always welcome …

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Last evening

Vrijdag 31 augustus, voorlaatste dag in België. ’s Morgens kon de delegatie hun bagage al wat klaarmaken, zodat alles morgenochtend vlot kan verlopen voor hun vertrek. In de namiddag gingen we samen nog gaan bowlen. Eerst moesten onze afrikaanse vrienden de spelregels wat leren kennen en wat wennen aan de manier van spelen. Maar bij het tweede spel ging het bij de meeste ontzettend goed, hoge punten werden gescoord en we hadden een leuke namiddag. ’s Avonds werden ze verwacht in het JRK-lokaal voor een spetterend afscheidsfeestje. De jeugdleiders en de oudste groep (15+) was hier aanwezig. Er waren lekkere cocktails, er werd karaoke gezongen, gedanst en gefeest. we maakten er samen een laatste spetterend avond van. Natuurlijk werd het voor sommigen wat emotioneel bij het afscheid nemen. Enkele jeugdleiders zullen morgen de delegatie uitzwaaien in het station van Harelbeke, maar voor sommigen andere was deze avond de laatste keer dat ze elkaar konden zien. Een mooie afsluiter voor een leerrijke uitwisseling. We mogen trots zijn…

Quote of the day: I am the Red Cross nigger…

Friday, August 31, second last day in Belgium. In the morning, the delegation was able to make their baggage, so that everything can run smoothly tomorrow for their departure. In the afternoon we went go bowling. First our African friends had to know what the rules are and get used to the way of playing. But in the second game the most of them were incredibly good, high points were scored and we had a nice afternoon. In the evening they were expected in the YRC-building for a rousing farewell party. The youth leaders and the oldest group (15 +) was present here. There were cocktails, there was some singing, dancing and feasting. we made together one last spectacular evening. Of course, for some there were little emotional when saying goodbye. Some youth leaders will tomorrow say goodbye to the delegation at the station of Harelbeke, but for some others this evening was the last time they could see each other. A nice ending for an educational exchange. We can be proud …

Quote of the day: I am the Red Cross nigger …

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Officieel afscheid

30 augustus, deze morgen bezochten we de begraafplaats en crematorium in Kortrijk. In België worden overleden personen soms op een serene en ingetogen manier gecremeerd. Dit was voor de delegatie niet zo duidelijk hoe dit dan precies gebeurde. We zagen de plaats waar de overleden persoon verbrand wordt en hoe de assen dan opgeborgen worden in een speciale urne. Een moment waarop we het best wel moeilijk hadden, want een overleden persoon verbranden betekent voor een Namibiër totaal iets anders dan iemand begraven. Iets wat zij in Namibië niet kennen en het met deze manier moeilijk hebben.
In de namiddag kon de delegatie zich voorbereidden op een speech voor deze avond. Vanavond kwam het Rode Kruis, stadsbestuur en andere genodigden samen om officieel afscheid te nemen van de Namibiërs. We openden de avond met het Namibisch volkslied, iets waar wij allen hier koude rillingen van krijgen bij het horen van hun mooie gezang. Opeenvolgend kwamen enkele speechen van de burgemeester Rita Beyaert, Filip Kets (schepenen sociale zaken), Conny Pattyn (verantwoordelijke internationale samenwerking RK Harelbeke) en Arne Lobbens (hoofd JRK harelbeke). Daartussen werden enkele filmpjes getoond, waaronder een promotiefilmpje die de delegatie maakte tijdens hun verblijf. Hiermee willen ze de bevolking van Eenhana duidelijk maken wat JRK precies doet. Eén van de belangrijkste moment deze avond was het ondertekenen van de MOU (memorandum of understanding). Hierbij verbinden JRK harelbeke en Eenhana zich aan de opgemaakte afspraken, wat een verdere samenwerking dus zal bevorderen. Na de vele bedankingen en de eerlijke en belofte speeches, heften we het glas op een prachtige samenwerking tussen de twee partijen die in de toekomst zeker en vast nog verder zal groeien.

Quote van de dag: I’m speechless about all the things we experienced.

August 30, this morning we visited the cemetery and crematorium in Kortrijk. In Belgium deceased persons sometimes were cremated in a serene and understated way. This was because for the delegation it’ not so clear how this exactly happened. We saw the place where the deceased person is burned and how the axes are stored in a special urn. One moment it was quite difficult, because a deceased person burn is not the same than buried for a Namibian. Something they don’t not know in Namibia and it’s hard for them to see it in that way.
In the afternoon, the delegation was preparing a speech for this evening. Tonight the Red Cross, city council and other invitees came together to officially say goodbye to the Namibians. We opened the evening with the Namibian national anthem, something we are getting cold when we hear their beautiful singing. Sequential were several speeches giving of the mayor Rita Beyaert, Filip Kets (Aldermen Social Affairs), Conny Pattyn (responsible international cooperation RK Harelbeke) and Arne Lobbens (main JRK harelbeke). In between there were some films shown, including a promotional video made ​​by the delegation during their stay. They want to show to the people of Eenhana clarify what YRC exactly do. One of the most important moment this evening was the signing of the MOU (Memorandum of Understanding). Hereby YRC harelbeke and Eenhana signed on the formatted arrangements, which will promote further cooperation. After the many acknowledgments and fair speeches and promises, we handles the glass on a beautiful collaboration between the two parties and it will grow further on in the future.

Quote of the day: I’m speechless about all the things we experienced.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Afval sorteren

29 augustus, tegen de middag werd de delegatie op het stadhuis verwacht om nog kennis te maken met enkele leden van het stadsbestuur. Na een heerlijke chinese maaltijd trokken we richting IMOG. IMOG is de plaats in Harelbeke waar afval verzameld, gesorteerd en verwerkt wordt. Met een veiligheidsbril op kregen ze een volledige rondleiding. Geboeid luisterden ze hoe wij hier omgaan met onze afval en hoe belangrijk het is ook daar aandacht aan te besteden. ’s Avonds werd de delegatie rond 19.00u aan het stadhuis verwacht, om samen met de Noord-Zuid raad van Harelbeke richting Ieper te gaan. Daar speelden we een typisch Vlaams spel bolletrog en aten gezamenlijk iets lekkers. De sfeer zat goed. Bedoeling van de avond was om de leden van Noord-Zuid kennis te laten maken met de delegatie, maar ook om aan de Namibiërs uit te leggen wat de Noord-Zuid raad precies doet. Dit laatste ging niet zo gemakkelijk, aangezien zij niet over het noorden en het zuiden van de wereld spreken. Eens dit duidelijk werd, begrepen ze goed dat Noord-Zuid raad eigenlijk advies geeft aan Harelbeke op vlak van alles wat te maken heeft met Noord-Zuid problematieken. Na een lekkere koffie sloten we dag af.

Quote van de dag: You’re cows are our elephants, so big.

August 29, against the afternoon the delegation was expected at the city hall to meet some other members of the city council. After a delicious Chinese meal we moved towards IMOG. IMOG is the place where Harelbeke collected, sorted and processed garbage. With a safety glasses they had a complete tour. Fascinated, they listened how we are dealing with our waste and how important to pay attention to it. In the evening, the delegation was expected around 19.00 at the Town Hall to join the North-South direction of Harelbeke to go to Ypres. There we played a game typically Flemish ‘Bolletrog’ and ate together something delicious. The atmosphere was good. The aim of the evening was to the members of North-South acquainted with the delegation, but also to the Namibians to explain what the North-South is doing in Harelbeke. The latter was not so easy, because they do not speak about the north and south of the world. Once this became clear, they understood well that North-South actually advises Harelbeke in terms of everything that has to do with North-South issues. After a coffee we ended this day.

Quote of the day: You’re cows are our elephants, so big.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Fun, fun, fun

Dinsdag 28 augustus, we gingen op daguitstap naar Bellewaerde. We probeerden aan de delegatie al uit te leggen wat een pretpark hier precies is. Ergens konden ze zich al een beeld scheppen over Bellewaerde. Voor we vertrokken, haalden we eerst nog onze Oegandese vrienden op aan het station van Harelbeke. Zoals je al kon lezen op de blog van 21 augustus is hier momenteel een delegatie uit Oeganda op uitwisseling om meer te leren over (Jeugd) Rode Kruis in Vlaanderen. Ook zij wilden wel eens een pretpark leren kennen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Eenmaal aangekomen in Bellewaerde keken de Namibiërs en de Oegandezen hun ogen uit. Ze vielen van de ene verwondering in de andere, en lachtten zich een breuk op de verschillende attracties. Het hoogtepunt was toch wel de alombekende Boomerang, maar niemand had schrik en allemaal schoven we aan voor een rit op deze achtbaan. Verder waren onze Afrikaanse vrienden verwondert over de grootte van het park en de verschillende mogelijkheden hier. Even waanden ze zich terug thuis tussen de olifanten, giraffen, zebra’s en leeuwen, alleen moesten ze de hekken en de tralies wegdenken. We sloten de dag af met een wervelende indianenshow, waarbij stuntman van 35m hoog in een klein zwembadje sprongen. Uitgeput keerden we terug huiswaarts, blij dat de delegatie dergelijke vrijetijdsbesteding heeft kunnen meemaken. ’s Avonds bleef de Oegandese delegatie slapen in het huis van de Namibiërs. Sommigen bezochten voor het slapengaan nog een werkplaats voor houtbewerking,  iets waar Lucas zeker in geboeid was, aangezien hij houtbewerking in Eenhana studeert.

Quote van de dag: Now, I’m crazy in the coconut

Tuesday, August 28, we went on a day trip to Bellewaerde (a amusement park). We tried to explain to the delegation what an amusement park exactly is over here. Somewhere they could have an idea about Bellewaerde. Before we left, we first took our Ugandan friends at the station of Harelbeke. As you could read on the blog of 21 August a delegation from Uganda is here in Belgium to learn more about (Youth) Red Cross in Flanders. They also wanted to be experience a themepark. The more people, the more joy. Once in Bellewaerde the Namibians and the Ugandans were suprised all the time. They fell from one surprise to another, and laughed a lot at the various attractions. The highlight though this day was the famous Boomerang, but no one was afraid and we all pushed for a ride on the roller coaster. Furthermore, our African friends were amazed at the size of the park and the different possibilities here. For a while, they thuoght they were back in Africa between the elephants, giraffes, zebras and lions, only they had the gates and the bars wished away. We ended the day with a swirling Indians show, where stuntman jumps from 35m high in a small pool. Exhausted, we returned home, pleased that the delegation was able to experience such leisure. In the evening the Ugandan delegation was sleeping in the house of the Namibians. Some of them visited before bedtime a working place of woodworking, something Lucas certainly was fascinated, as he studied woodworking in Eenhana.

Quote of the day: Now, I’m crazy in the coconut

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Evaluation

27 augustus, het einde van deze maand is in zicht, wat ook betekent dat het einde nadert van het delegatiebezoek aan Harelbeke. Natuurlijk willen we niet dat onze Afrikaanse vrienden het vliegtuig opstappen zonder enige feedback te hebben. Daarom planden we vandaag een grote evaluatie omtrent het project. Wat vonden we van het programma? Wat leerden we allemaal bij? Hoe was het kamp? Het zijn maar enkele vragen die in de interactieve evaluatie aan bod kwamen. Op een positieve manier kwamen we zaken te weten die heel goed waren, maar natuurlijk ook aspecten waar we rekening mee houden in de toekomst. Daarnaast werd ook al even in de toekomst gekeken en werd nagegaan hoe we de samenwerking met elkaar in stand kunnen houden. Een uitwisseling volgend jaar komt er waarschijnlijk niet, wat niet wil zeggen dat we niets meer zullen doen. In samenspraak maakten we een Memorandum of Understandig op, waarin enkele afspraken vastgelegd worden waar beide partijen zich zullen aan verbinden. Dat zorgt onder andere voor een goede verdere communicatie in de uitwisseling. Na deze bijeenkomst gingen we richting Sint-Amandscollege Harelbeke, waar de Namibiërs een rondleiding kregen in deze secundaire school. Sint-Amandscollege heeft een mailproject met Haimbili secundary school te Eenhana. Geboeid luisterden ze naar de werking van een school in het Noorden en vergeleken dit met een school bij hen. Ondanks het feit dat er nog geen leerlingen waren (vakantie) konden ze zich toch een goed beeld van de schoolwerking voor ogen halen.

Quote van de dag: We leerden om zuiniger om te springen met water
August 27, almost the end of this month, which also means that the end is approaching of the visit to Harelbeke. Of course we do not want our African friends boarding the plane without having any feedback. Therefore we planned today a major evaluation on the project. What we thought of the program? What we all learned? How was the camp? These are just some questions discussed in the interactive evaluation. In a positive way, we came to know wich things were very good, but also aspects that we have to consider in the future. We took al look into the future also and thought about the way we can cooperate wich other further on. Probably, there will not be a exchange next year, but it does not mean that we will do nothing. In dialogue we made a Memorandum of Understandig, in which some events are recorded where both parties will commit to. That will include a good further communication in the exchange. After this meeting we went to St. Amandscollege Harelbeke, where Namibians were get a tour of this secondary school. St. Amandscollege has a mail project with Haimbili secundary school Eenhana. Fascinated, they listened to the operation of a school in the North and compared it to a school with them. Despite the fact that there were no students (holiday), they had a good image of the school activities.

Quote of the day: We learned to be more economical to use water

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Pray and play

Zondag 26 augustus, de vierde zondag van ons bezoek en opnieuw tijd om naar de kerk te gaan. Volledig uitgedost ging de delegatie voor de tweede maal naar de Sint Salvatorkerk in Harelbeke om de dienst bij te wonen. Opnieuw werden we hartelijk ontvangen. In de namiddag had het Jeugd Rode Kruis overgangsactiviteit. Dit is de eerste activiteit van het nieuwe werkjaar en dan gaan sommige leden over naar een oudere groep, komen er nieuwe leiders bij en nemen we helaas afscheid van sommige leiders. Maar wat onze leden uiteindelijk belangrijkst aan deze dag vinden is dat ze te weten komen wie hun nieuwe leiding is. Spannend! Het eerste deel verzamelden de leden tips over hun nieuwe leiders, en onze Afrikaanse vrienden hielpen daarbij enthousiast mee. Het tweede deel speelden we met de nieuwe groepen en leiding enkele spelletjes, waarbij de Namibiërs met veel plezier meededen. Op het einde namen al onze leden afscheid van Setson, Paulus, Maria en Lucas en gaven ze hen een welverdiende groepsknuffel. ’s Avonds brachtten we samen met de leiding een bezoek aan de kermis in Stasegem. Na veel gelach op de botsauto’s en concentratie aan het schietkraam sloten we de avond af met een drankje en dansten er nog even op los.

Quote van de dag: Zoals het vaak gaat, een voorlopige oplossing verandert vaak in een permanente oplossing.

Sunday, August 26, the fourth Sunday of our visit and once again time to go to church. Dressed up we went with the delegation for the second time to the St. Salvator Church in Harelbeke to attend the service. Again we were warmly received. In the afternoon we had the Red Cross Youth transition activity. This is the first activity of the new working year and some members then go on to an older group, there will be new leaders and we sadly said goodbye to some leaders. But what our members are ultimately find important these day is that they will know their new leaders of their group. Exciting! The first part of the activity they had to gather tips on their new leaders, and our African friends helped  enthusiastically. The second part we played some games with the new leaders with the several groups, the Namibians participated with pleasure. At the end all our members said goodbye to Setson, Paulus, Maria and Lucas gave them a well deserved group hug. In the evening we went with the leaders to the fair of Stasegem. After a lot of laughing on the bumper cars and concentration at the shooting gallery, we closed the evening with a drink and danced also a little bit.

Quote of the day: As often happens, an interim solution often changes into a permanent solution.

For more pictures: take a look on facebook ‘Eenhana-Harelbeke’

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Travel to the history of Belgium

Zaterdag 25 augustus, terug vroeg uit de veren want om 09u komt Jurgen de delegatie ophalen met de auto om richting Ieper te vertrekken. Een stad die tijdens de Eerste wereldoorlog volledig vernietigd werd door bombardementen. Aangekomen in Ieper bezochten we eerst het Flanders Fields museum. Een museum waar we in de huid kropen van een personage tijdens de eerste wereldoorlog. Aan de hand van films, foto’s en heel veel lectuur werden we net zoals iedereen die in het museum rondliep even stil. Het museum deed ons stilstaan bij het verloop van deze erge loopgraven oorlog van 1914 tot 1918 op de plaats waar wij nu stonden en er  meer dan 10 miljoen slachtoffers vielen. Tijd voor even de frisse neus op te halen en een bezoek te brengen aan de oude muren, vestigingen van deze stad. Een wandeling met af en toe een woordje uitleg van Ma (Conny), papa Di (Didjee) en (Smette) Jurgen. Om 16u was het tijd voor een lekkere surprise want we aten lekkere “ristoartjes” van de markt. ’s Avonds luisterden we naar de Last Post. Elke avond aan een grote poort en muur waar alle gesneuvelde soldaten opgeschreven staan wordt om 20u ter herdenking van alle gesneuvelde soldaten een lied met trompetten gebracht.

Quote van de dag: Remember them all for peace. Thank you!

 

Saturday, August 25, back up early because at 09am Jurgen comes to get the delegation with the car to leave towards Ypres. A city that during the First World War was completely destroyed by bombing. Arrived in Ypres we first visited the Flanders Fields Museum. A museum where we crawled into the skin of a character during the First World War. On the basis of movies, photos and lots of reading, we were just like everyone in the museum walked silent. The museum made ​​us reflect on the progress of this terrible war of 1914-1918 in the place where we now stood, and there are more than 10 million casualties. Time get a walk now and a visit to the ancient walls of the city offices. A walk with an occasional word of explanation of Ma (Conny), Daddy Di (Didjee) and (Smette) Jurgen. At 16h, it was time for a nice surprise as we ate delicious “pie’s of rice” at the market. In the evening we listened to the Last Post. Every evening at a large gate and wall, where all the fallen soldiers are written,  at 20h all fallen soldiers where remembered with a song of trumpets.

Quote of the day: Remember them all for peace. Thank you!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Structurele volksspelen

24 augustus, deze morgen kwamen de delegatie en een paar leiders samen om meer uitleg te geven over de structuur binnen een leidingsgroep. Naast de theorie over de verschillende types leiders en hun karakter was er tijd om het eens in de praktijk te oefenen.  We kregen de opdracht om kubussen te maken uit papier. De moeilijkheid was dat iedereen een andere rol had die hij speelde. Zo kwamen we tot de ontdekking dat niet alles even vlot liep als er een lui of egoïstische rol inzit. Daarnaast leerden onze vrienden ook hoe ze vervelend nieuws het beste aanbrengen aan medeleiding zonder ze te kwetsen. Dit zorgde voor plezante maar leerrijke toneeltjes. Deze middag bezochten ook we samen met Conny en enkele andere jeugdleiders de stad Kortrijk. Eerst maakten we kennis met een huis voor mentaal gehandicapten namelijk: den achtkanter. Een project waar mensen met een handicap met aangepaste zorg kunnen leven en in de samenleving van België iets kunnen betekenen. Zo konden we ons rot amuseren met volkspelen waarbij we uitleg konden vragen aan de personen van den achtkanter. Wist je dat Paulus super goed is in vogelpiek, en Setson met gemak op een paal van 5 meter hoog kan klimmen? Lucas was dan megagoed in het kaasspel waarbij het balletje niet in de kaasgaten mag vallen, en Maria won van iedereen bij de bowling. Na de spelletjes trokken we richting stad waar we met zijn allen het begijnhofpark konden bezichtigen en de grote Sint-Maartenskerk van Kortrijk konden bewonderen. Elke zuil bevat een prachtig beeld van één van de apostelen. Ook een zicht van de grote markt en een wijk die heel wat andere culturen telt konden we bezichten. Hellaas vonden we geen porridge  in de winkels. Vlug naar huis want om 20u30 worden we terug opgepikt want we zijn uitgenodigd door Kelly en Elise van de 15+ om naar hun verjaardagsfeest te gaan. Als cadeau hebben we voor elk een leuke spiegel mee, gekozen door Maria.

Quote van de dag: A good start begins  with structure

August 24, this morning the delegation and a few leaders came together to explain the structure inside a line group. Besides the theory about the different types of leaders and their character there was also time to practice what they learned. We were commissioned to build cubes from paper. The difficulty was that everyone had a different role that he had to play. So we came to the conclusion that not everything went like you aspect if you have roles like a lazy or selfish person in it. In addition, our friends also learned how to say annoying news without hurting people but that the message is clear. This caused amusing but instructive little drama. This afternoon we also visited with Conny and other youth leaders  the city of Kortrijk. First we met a home for mentally handicapped namely: ‘den achtkanter’. A project where people with disabilities can live and get care, while they can mean something in the community of Belgium. So we could have fun with several plays where we could ask explanationat the people of ‘den achtkanter’. Did you know that Paulus was very good in bird spike, and Setson with ease on a pile of five meters high can climb? Lucas was very good in a cheese game where the ball may not fall in the cheese holes, and Mary beat everyone at the bowling. After the games we went towards town where we all could see ‘het begijnhofpark’ and the great St. Martin church of Kortrijk. Each column contains a beautiful picture of one of the apostles. We had also a view of the market square and a neighborhood that many other cultures has allowed. Unfortunately we found no porridge in stores. Quickly go home because at 20:30 we are back picked up because we were invited by Kelly and Elise from 15 + to go to their birthday party. As a gift, we have a nice mirror for each, chosen by Mary.

Quote of the day: a good start begins with structure

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Harelbeeks jeugdbeleid

Op donderdag 23 augustus werd de delegatie ondergedompeld in het Harelbeeks jeugdbeleid. In de voormiddag brachten we een bezoek aan de jeugddienst van Harelbeke waar we een uitgebreide uitleg kregen over het jeugdbeleid in de stad. Er zijn twee pijlers te bemerken: jeugdwerk dat de stad ondersteund en jeugdwerk dat de stad organiseert. Uiteraard werd er dieper ingegaan op Grabbelpas en speelpleinwerking. In de namiddag brachten we een bezoek aan de 2 speelpleinwerkingen, de tekenacademie, een grabbelpaswerking en aan de skaters in ’t fabriekske. Die laatste lieten een grote indruk na op de delegatie. ‘So dangerous…’ ’s Avonds gingen we langs bij het Moni-café in TSAS waar er kennis werd gemaakt met de monitoren.

Quote van de dag: the greens, the betweens and the teens.

On Thursday, August 23, the delegation was immersed in youthstructure of Harelbeke. In the morning we visited the Youth service of Harelbeke where we were given a detailed explanation about the youth in the city. There are two pillars to notice: that the city supported youth and youth that the city organizes. Of course, we took a closer look at Grabbelpas (movement that organize a lot of activities for youth during vacation) and playground-movement (take care of children during vacation). In the afternoon we visited the two playground-movements, the art academy, a Grabbelpas operation and the skaters’ t fabriekske. The last one left a big impression on the delegation. ‘So dangerous …’. In the evening we went along to the Moni-cafe where knowledge was created with the monitors.

Quote of the day: the greens, the betweens and the teens.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized